Liên hệ Tin tức Presse
< >
Dôi moi nhàm thiêt kê các giài pháp da dang hóa phù hóp vói khách hàng cùa chúng tôi dê phát triên các thi truóng mói
Dói mói dê nuôi sông con nguói và vât nuôi hoàn toàn tin tuóng
Dôi mói dê cài tiên ltiêm luc kinh tê cùa các chuôi chàn nuôi thú y vànuôi sông trong tuong lai 9 ty con nguói
Dôi mói cho phép chàn nuôi thú y bên vùng, tôn trong môi truóng và các thê hê tuong lai
Dôi moi nhàm thiêt kê các giài pháp da dang hóa phù hóp vói khách hàng cùa chúng tôi dê phát triên các thi truóng mói
MIXSCIENCE, doanh nghiệp tiên tiến chuyên giám định về dinh dưỡng và chăn nuôi thú y :
  • Tổ chức các chuỗi sản xuất
  • Giám sát dinh dưỡng / chăn nuôi
  • Sản xuất Premix
  • Giám sát công nghiệp
  • Thiết kế và qui định về các chất phụ gia
    dinh dưỡng và sức khỏe
Chuyên môn cứa chúng tôi
Chuyên môn cứa chúng tôi
(Français) Retrouvez les équipes miXscience sur le Sommet de l’élevage
(Français) Retrouvez les équipes miXscience sur le Sommet de l’élevage
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Pháp.
(Français) Retrouvez les équipes MiXscience au Vietshrimp 2021
(Français) Retrouvez les équipes MiXscience au Vietshrimp 2021
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Pháp và Tiếng Anh (Mỹ).
(Français) Retrouvez les équipes MiXscience au salon digital Eurotier 2021
(Français) Retrouvez les équipes MiXscience au salon digital Eurotier 2021
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Pháp và Tiếng Anh (Mỹ).
Tin tức MiXscience

MiXscience,
it is above all the
requirement of the quality

Liên hệ MixScience