Liên hệ Tin tức Presse

CHẤT LƯỢNG

Các nhà máy của MiXscience ở cơ sở Château-Gontier được chứng nhận.

 • Đơn vị sản xuất hỗn hợp :  FCA et RCNA
 • Đơn vị sản xuất thức ăn Khoáng chất: Hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất Thực phẩm khoáng chất

MiXscience cam kết thực hiện hàng ngày để đảm bảo :

 • Giám định công nghệ trong việc sử dụng các thành phần,
 • Tầm nhìn kỹ thuật về các sản phẩm mới và những ràng buộc của chúng : * lưu trữ/vận hành/đóng gói.
 • Thực hiện kiểm toán các nhà công nghiệp các nhà cung cấp trong khuôn khổ báo cáo chung về việc sử dụng các thành phần mới.
 • Thực hiện thử nghiệm thí điểm hoặc tiền công nghiệp trước khi sử dụng.

Mục đích là người bảo đảm việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn do tập đoàn quy định và những yêu cầu về chất lượng của MiXscience trong:

 • Thỏa thuận về nguyên liệu
 • Cải tiến không ngừng
 • Xử lý các bất thường
 • Thay đổi về quy định
 • Thực hiện Thăm An toàn Thực địa
 • Toàn bộ các dự án phát triển.
Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience