Liên hệ Tin tức Presse

HEO

Đội  ngũ sản phẩm cho heo của MiXscience gồm các kỹ sư chuyên về dinh dưỡng cho heo ở mọi giai đoạn sinh lý của vật nuôi, và dựa vào Trung tâm nghiên cứu MiXscience cũng như thử nghiệm ở 30 trang trại trên thế giới.


Nhiều khái niệm đã xuất hiện từ di truyền học đến giết mổ, nhằm tối ưu hóa nguồn thu

nhập của người chăn nuôi và cung cấp cho người tiêu dùng một sản phẩm an toàn và vệ sinh. 

Chất phụ gia của chúng tôi :

Info

Actebioz

Improving growth performance and digestive safety of piglets and growing pigs in the early stage of fattening


Info

oZide

Control of intestinal flora, especially during situations of stress such as weaning


Những thức ăn cho heo con và sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt của chúng tôi :

Info

Swity

Innovative solutions to improve piglet performance at start-up

Info

Startylac

Nursing feed for piglets. The new lactoreplacer to improve milk consumption

Info

PIXYFORM

Improve digestive comfort of your animals!

SWITY, nutritional solutions to safety enhance performances of your piglets.