Liên hệ Tin tức Presse

Các chuyên gia MiXscience có mặt hơn 40 địa điểm công nghiệp tại Pháp và trên thế giới.


 

MiXscience có một đội ngũ “Chuyên gia” :expertise_indu

  • Tại nhà máy thức ăn (giám định được chi phí sản xuất và lãi trên chi phí).
  • Tại các nhà máy Premix / Khoáng chất /chất lỏng bổ sung (chuyên gia về các dòng của sản phẩm, an toàn thực phẩm, chất lượng và chi tiết sản phẩm).

 

MiXscience đảm bảo hỗ trợ cần thiết cho đối tác của mình:

  • Tối ưu hóa các quy trình
  • Các sơ đồ công nghiệp và thông số kỹ thuật
  • Thiết bị /Đầu tư / Vận hành
  • Tự động hóa
  • An ninh
  • Công nghệ phù hợp

 

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience