Liên hệ Tin tức Presse

Công cụ của chúng tôi :

  • Các nhà máy premix tại Pháp*, Ba Lan và Braxin
    • Một dòng trắng: thiếu kháng sinh coccidiostat
    • Một công cụ dành cho pha trộn với kháng sinh coccidiostat
  • Các nhà máy về các sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt tại Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ
  • Các đơn vị sản phẩm basemix tại Pháp, Ba Lan & Camerun
  • Một nhà máy về thức ăn cho heo con tại Pháp
  • Một đơn vị sản xuất các sản phẩm thể lỏng tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cách tổ chức các nhà máy của MiXscience đảm bảo chất lượng, sự an toàn và truy xuất nguồn gốc toàn bộ các sản phẩm của khách hàng.

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience