Liên hệ Tin tức Presse

RID

Mọi đổi mới


 

Các nhóm R&D của MiXscience có những phương tiện khoa học quan trọng, như phòng thí nghiệm phân tích MiXscience, Trung tâm nghiên cứu MiXscience, và các trang trại của mạng lưới thử nghiệm.

MiXscience đầu tư định kỳ vào các công cụ và phương tiện cần thiết cho việc xúc tiến đổi mới và cải thiện hiệu quả cho khách hàng, trên tinh thần tôn trọng các cam kết và giá trị của mình.

Mọi đổi mới: toàn bộ các nhân viên được khuyến khích trao đổi các ý tưởng và giải pháp của công ty nhằm cung cấp nhiều hơn nữa các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience