Liên hệ Tin tức Presse

MiXscience được thành lập để đáp ứng các nhiệm vụ sau :


mission1

Đổi mới để tạo nên năng suất chăn nuôi bền vững, thân thiện với môi trường và các thế hệ tương lai

Đổi mới để thiết kế các giải pháp sáng tạo và khác biệt phù hợp với khách hàng của chúng tôi để phát triển các thị trường mới.

Đổi mới trong thức ăn cho động vật để cung cấp thực phẩm sạch cho con người.

Đổi mới để nâng hiệu quả kinh tế ở mỗi giai đoạn chăn nuôi và cung cấp thực phẩm cho 9 tỷ người trong tương lai.

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience