Liên hệ Tin tức Presse

MiXscience đáp ứng theo yêu cầu của thị trường nhờ giám định quy trình sản xuất của mình trên mỗi lĩnh vực sản phẩm cho động vật.


 

Dairy products assortment isolated on white background

  • Đồng hành cùng khách hàng tại sản phẩm đầu ra của khách hàng
  • Phân tích các vấn đề về chất lượng : bộ xương/ thịt/ sản phẩm được chế biến
  • Xây dựng các thông số kỹ thuật (giấy chứng nhận : vệ sinh, chất lượng sản phẩm, phát triển bền vững…)
  • Hỗ trợ chiến lược ngành (xác định mô hình sản xuất, di truyền học…)
  • Tầm nhìn 360° chăn nuôi (kinh tế, xây dựng, kỹ thuật, vệ sinh…)

 

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience