Liên hệ Tin tức Presse

MiXscience tạo ra các chương trình dinh dưỡng đáp ứng đầy đủ giải pháp phù hợp với các mục tiêu kỹ thuật, kinh tế và chất lượng của sản phẩm.


 

éleveur dans une étable avec un ordinateur

  • Đồng hành cùng chăn nuôi
  • Tổng hợp các kết quả kỹ thuật
  • Tham luận trong cuộc họp của các kỹ thuật viên hoặc người chăn nuôi
  • Giám định chăn nuôi : kiểm nghiệm, phân tích vấn đề, kế hoạch phát triển
  • Phân tích về kỹ thuật – kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật – thương mại và hỗ trợ marketing

 

Find
all news
of MiXscience :
Contact MixScience