Liên hệ Tin tức Presse

HEO

Cải thiện kết quả sản xuất và sự an toàn của hệ tiêu hóa trong giai đoạn vỗ béo đầu tiên.

Cải thiện sự thoải mái tiêu hóa và hiệu suất của heo con